Aktuality magistrátu

Zoznam služieb zo dňa 17.12.2017
(Aktuality magistrátu)
Zoznam služieb zo dňa: 16.12.2017
(Aktuality magistrátu)
Zápisnice o úpravách cestnej premávky, o určení dopravného značenia
Operatívna komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu je poradným orgánom primátora. Komisia prerokováva návrhy úprav cestnej premávky, ktoré sú podkladom pre určenie dopravných značiek a dopravných zariadení. OZNAM: posledná komisia v roku 2017 bude dňa 19.12.2017, prvá komisia v roku 2018 bude dňa 09.01.2018 (Aktuality magistrátu)
Výrub drevín cestnej zelene a kríkových porastov
Začatie správneho konania verejnou vyhláškou vo veci vydania povolenia na výrub 1 ks drevín cestnej zelene a 9 ks kríkových porastov rastúcich na pozemku parcelné č. 8590/6 a 8560/33 k.ú. Staré Mesto - Kamenné námestie a vo veci výsadby dreviny cestnej zelene v počte 1 ks na pozemku parcelné č. 8574/2 k.ú. Staré Mesto - Kamenné námestie. (Aktuality magistrátu)
Mestská spoločnosť OLO sa najnovšie postará aj o zber psích exkrementov
Bratislava 15. decembra 2017 – Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s. prichádza ku koncu tohto roka s novou službou pre obyvateľov hlavného mesta. Od 15. decembra bude zabezpečovať odstraňovanie psích exkrementov. (Aktuality magistrátu)
Rekonštrukcia centrálneho hnojiska, silážnych žľabov a rozšírenie činnosti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zaslalo rozsah hodnotenia. (Aktuality magistrátu)
Polyfunkčný komplex ISTER TOWER
navrhovateľ The Galata Group s.r.o. zastúpený firmou EKOJET, s.r.o. predložil zámer. (Aktuality magistrátu)
Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS
Navrhovateľ B.D Rača predložil zámer. (Aktuality magistrátu)