Aktuality magistrátu

Na Primaciálnom námestí začína výstava známeho umelca Františka Guldana
Bratislava 17. augusta 2017 – Na Primaciálnom námestí dnes začína výstava známeho umelca Františka Guldana. Umelca prijal aj primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý výstavu osobne otvoril. Primátor výstavu považuje za výnimočnú, keďže sa zameriava na najvážnejšie udalosti 20. storočia, ktoré výrazne ovplyvnili správanie niekoľkých generácií na Slovensku. Výstavu Exody na Slovensku v 20. storočí je možné navštíviť do 23. augusta 2017. (Aktuality magistrátu)
Oznámenie o začatí stavebného konania, Bory Home I
Oznámenie o začatí stavebného konania, Bory Home I, parc. 644/320, k. ú. Lamač, SO 9101 - Predĺženie komunikácie A115 (Aktuality magistrátu)
Prepravná služba
Poskytovanie prepravnej služby podľa § 42 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (Aktuality magistrátu)
Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením - Destroy
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky upustilo od požiadavky vypracovania správy o hodnotení navrhovanej činnosti. (Aktuality magistrátu)
Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - štiepkovač
Navrhovateľ Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s.Bratislava predložil zámer. (Aktuality magistrátu)
Oprava električkovej trate na Špitálskej ul.
stavebné objekty: SO 0102.2 Zvýšený jazdný pás a SO 607 Osvetlenie priechodu pre chodcov upovedomenie o odvolaní voči rozhodnutiu č. MAGS SSU 40179/2017/79507-3/HU zo dňa 04.05.2017. (Aktuality magistrátu)
Polyfunkčný bytový dom REZIDENCIA MEDZI HVIEZDAMI
Okresný úrad Bratislava rozhodol, že navrhovaná činnosť, ktorej navrhovateľom je Rezidencia medzi hviezdami a.s., uvedená v predloženom zámere a jej konanie sa prerušuje. (Aktuality magistrátu)
XX. ROČNÍK RÍMSKYCH HIER A LIMES DAY 2017 v antickej Gerulate v Rusovciach
16. augusta 2017 – V sobotu 9. septembra sa od 10:00 h sa v antickej Gerulate v Rusovciach uskutoční XX. ročník Rímskych hier a Limes Day 2017, ktorý prinesie celé spektrum zo života Rimanov – civilného aj vojenského života. Podujatie s bohatým kultúrnym programom potrvá približne do 19:00 h. Podujatie Rímske hry je úspešné a udržateľné z hľadiska návštevnosti aj vďaka vkladu Patrície Garajovej, ktorá je tvárou a moderátorkou podujatia. Tento jubilejný ročník ho bude moderovať spolu s Jurajom „Šokom“ Tabačekom. Všetci ste vítaní! (Aktuality magistrátu)