Aktuality magistrátu

Dražba bytu č. 609, Rybničná 61/B
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO084/17 (Aktuality magistrátu)
Zápisnice o úpravách cestnej premávky, o určení dopravného značenia
Operatívna komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu je poradným orgánom primátora. Komisia prerokováva návrhy úprav cestnej premávky, ktoré sú podkladom pre určenie dopravných značiek a dopravných zariadení. Od 07.06.2016 až do odvolania sa operatívna komisia bude konať v miestnosti č. 107 v Prim. paláci UPOZORNENIE: Dňa 27.06.2017 sa operatívna komisia nekoná. (Aktuality magistrátu)
Ubytovňa Kopčany
Ubytovacie zariadenie Kopčany je zriadené ako účelové zariadenie hlavného mesta SR Bratislavy za účelom poskytovania prechodného ubytovania vybraným skupinám obyvateľom Bratislavy. (Aktuality magistrátu)
Od inštitúcií ku komunite
V Primaciálnom paláci sa konala konferencia „Od inštitúcií ku komunite“, ktorá sa vzťahovala najmä na uverejnenú Výzvu IROP na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na deinštitucionalizácia existujúcich zariadení sociálnych služieb. (Aktuality magistrátu)
Konferencia ku Výzve IROP pre klientov sociálnych služieb: Od inštitúcií ku komunite
Bratislava 22. júna 2017 – Vo štvrtok 22. júna sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca zišli zástupcovia riadiaceho (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a sprostredkovateľského orgánu (Hlavné mesto SR Bratislava) pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), starostovia jednotlivých bratislavských mestských častí, poskytovatelia sociálnych služieb na území Bratislavy, ako aj zástupcovia organizácií tretieho sektora na konferencii „Od inštitúcií ku komunite“, ktorá sa vzťahovala najmä na uverejnenú Výzvu IROP na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – deinštitucionalizácia existujúcich zariadení sociálnych služieb. Klienti sociálnych zariadení budú mať na základe nej možnosť získať nenávratný finančný príspevok pri prechode z inštitucionálnej formy na viac osobnú ? komunitnú. Z fondov EÚ je na tento účel vyčlenených takmer 68 miliónov eur. (Aktuality magistrátu)
Jún 2017
(Aktuality magistrátu)
Nedokončené developerské projekty bránia rozvoju mesta
Bratislava 22. júna 2017 – Hlavné mesto dnes podáva dovolanie proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave, ktorý uložil mestu povinnosť zniesť odklad povinnosti spoločnosti Transprojekt s.r.o. odovzdať mestu do vlastníctva stavebné objekty a plánované investície na Predstaničnom námestí (súčasné Námestie F. Liszta). Hoci zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi spoločnosťou a hlavným mestom k 31.12.2016 zanikla a investor počas šiestich rokov trvania zmluvy v predstaničnom priestore hlavnej stanice nič nepostavil, nič nerevitalizoval, spoločnosť sa s mestom súdi. A toto nie je jediný prípad investora Igora Balla. (Aktuality magistrátu)
Nedokončené developerské projekty bránia rozvoju mesta
(Aktuality magistrátu)