Aktuality magistrátu

Petícia: za reguláciu poľovníctva v Lesoparku
Podpísaní občania žiadajú primátora hlavného mesta SR Bratislavy a mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o prijatie opatrení so zámerom zvýšiť bezpečnosť všetkých návštevníkov Bratislavského lesoparku, z dôvodu naplnenia jeho prioritnej funkcie, čiže vytvárania podmienok pre krátkodobú rekreáciu, pobyt v prírode a šport v lesnom prostredí. (Aktuality magistrátu)
Zápisnice o úpravách cestnej premávky, o určení dopravného značenia
Operatívna komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu je poradným orgánom primátora. Komisia prerokováva návrhy úprav cestnej premávky, ktoré sú podkladom pre určenie dopravných značiek a dopravných zariadení. Od 07.06.2016 až do odvolania sa operatívna komisia bude konať v miestnosti č. 107 v Prim. paláci (Aktuality magistrátu)
Financovanie zariadení sociálnych služieb
Prehľad financovania sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov (Aktuality magistrátu)
Hlavné mesto Bratislava + STU = Smart mesto Bratislava
Bratislava 23. februára 2017 – V rámci medzinárodného projektu MUNISS sa v stredu 22. februára stretli účastníci projektu na pôde hlavného mesta SR Bratislavy, kde sa konal workshop zameraný na tému Smart city. Medziuniverzitná študentská súťaž, na ktorej participujú Magistrát hlavného mesta Bratislavy a Magistrát mesta Brno ako partneri súťaže spolu s STU, sa tak posunul do tvorivej fázy spojenej s prezentáciou hodnotných a tematicky veľmi zaujímavých odborných príspevkov od prizvaných odborníkov hlavného mesta. Hlavné mesto Bratislava zadalo súťažnú tému „Rubikova kocka smart mesta Bratislavy“ so zámerom riešiť pilotné územie Obchodnej ulice. Súťaž trvá od decembra 2016 do júna 2017. (Aktuality magistrátu)
Smart mesto Bratislava
V rámci medzinárodného projektu MUNISS sa 22. februára stretli účastníci projektu na pôde hlavného mesta SR Bratislavy, kde sa konal workshop na tému „Rubikova kocka smart mesta Bratislavy“ so zámerom riešiť pilotné územie Obchodnej ulice. (Aktuality magistrátu)
Február 2017
(Aktuality magistrátu)
Ocenení: Cena primátora 2015
PhDr. Peter Salner, DrSc. – za prácu v prospech židovskej komunity a porozumenia medzi ľuďmi Ing. Zora Breierová – rozvoj Spolku slovenských žien ŽIVENA Rosina Stolárová – za zachovanie tradícií nemeckej komunity Doc. MUDr. Michal Mego, PhD. – vedec a pedagóga v oblasti výskumu a liečby rakoviny PhDr. Margaréta Musilová – archeologické výskumy Bratislavy (Aktuality magistrátu)
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy dňa 3. júla 2008 uznesením č. 444/2008 schválilo nový Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2008 (Aktuality magistrátu)