eNoviny

Metódy a postupy finančnej analýzy ex post
Analyzovať finančnú situáciu v podniku možno s použitím a pomocou veľmi pestrého súboru metód. V súlade s koncepciou publikácie sa zameriame na metódu opierajúcu o súbor relatívnych finančných ukazovateľov. Metóda vznikla začiatkom 20. storočia v USA. Veľmi rýchlo sa zaužívala a i dnes je najpoužívanejšou metódou finančnej analýzy podniku. Odlišnosti vyskytujúce sa v jednotlivých krajinách sú nepodstatné a súvisia spravidla s národnými špecifikami v legislatíve a účtovníctve. (eNoviny)
Podmienka zahrnutia výdavkov do základu dane až po zaplatení v roku 2017
Daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka. Na druhej strane, daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom (aj keď tieto výdavky - náklady - daňovník účtoval) a výdavky (náklady), ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané. (eNoviny)
IAS 23 - Náklady na prijaté úvery a pôžičky
Náklady na prijaté úvery a pôžičky, ktoré sú priamo priraditeľné akvizícii, zhotoveniu alebo výrobe kvalifikovateľného aktíva, sa kapitalizujú ako súčasť nákladov na toto aktívum. Ostatné náklady na prijaté úvery a pôžičky sa vykazujú ako výdavok. (eNoviny)
Od začiatku apríla platí novela exekučného poriadku
Od 1. apríla 2017 nadobudla platnosť novela exekučného poriadku, ktorá má zabezpečiť vyrovnanejšie vzťahy medzi súdmi, exekútormi, veriteľmi a dlžníkmi. Od začiatku apríla platí aj vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR (MS), ktorá stanovuje paušálne trovy exekútora. Náklady na vedenie exekúcie tak budú predvídateľné pre dlžníka, ale aj veriteľa. (eNoviny)
Prezident podpísal novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení
Od začiatku februára 2018 dostane približne polovica sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri možnosť vybrať si po odchode na dôchodok celú sumu, alebo aspoň časť úspor v druhom pilieri. (eNoviny)
Prezident odobril novelu atómového zákona
Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) bude mať silnejšie postavenie. Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu atómového zákona, vďaka ktorej sa do slovenskej legislatívy zavedú nové smernice Euroatomu zavádzajúce nové bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvom ionizujúceho žiarenia. (eNoviny)
Vláda SR od 10.4.2017 do 16.4.2017
Medzi práve prerokovávanými dokumentmi sa nachádza aj návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami. (eNoviny)
Prehľad zmien právnych predpisov od 10.4.2017 do 16.4.2017
Medzi zákonmi vyhlásenými v uplynulom týždni sa nachádza aj zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. (eNoviny)