Panorama.sk in SlovakSK
Počasie

Krížom-krážom. Slovenčina B1 s CD

Krížom-krážom slovenčina B1

Učebnica Krížom-krážom, slovenčina B1, pokračovanie úspešných učebníc A1 a A2. Pripájame úvod, ktorý je uverejnený v učebnici. Ďalšie informácie o učebnici sú uvedené v rozhovore s PhDr. Janou Pekarovičovou, PhD., vedúcou projektu učebníc slovenčiny pre cudzincov.

Úvod učebnice

Milí priatelia,
vám, ktorí si chcete prehĺbiť základné znalosti slovenského jazyka, ponúkame ďalšiu originálnu učebnicu pre mierne pokročilých Krížom-krážom. Slovenčina B1 s dvomi CD, ktorá nadväzuje na učebnice slovenčiny pre začiatočníkov Krížom-krážom A1 a A2. Podobne ako predchádzajúce knihy aj táto učebnica predstavuje atraktívnu cestu ako zvládnuť štandardné komunikačné situácie v škole, v práci, pri zábave či pri poznávaní slovenských reálií. Na to slúži bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručností v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF) platný pre stupeň B1. Učebnica je výstupom projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk, ktorý rieši kolektív autorov a spolupracovníkov Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ide o súčasť série učebných materiálov pripravovaných pre všetky jazykové stupne.

Učebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky premyslenou jednotnou štruktúrou. Výnimkou je iba desiata lekcia, ktorá je koncipovaná ako turistický sprievodca po Slovensku. Každú lekciu tvoria dva ozvučené dialógy reflektujúce aktuálne témy spoločenského života s dôrazom na modely používané v bežnej komunikácii. Obsah lekcie je doplnený sprievodnými textami slúžiacimi ako východisko na prezentáciu a nácvik jednotlivých zručností. Rozširovanie a upevňovanie príslušnej lexiky súbežne s gramatickým učivom má podnietiť záujem o cieľavedomé rozvíjanie vlastnej komunikatívnej kompetencie. Jednotlivé témy sú prezentované konfrontačne, nabádajú k hľadaniu a odkrývaniu súvislostí a pomáhajú učiacim jazykovo primerane vyjadriť vlastný názor. Na rozvinutie diskusie slúžia tematicky zamerané frázy a frazeologické spojenia. Nová lexika sa vysvetľuje najčastejšie pomocou synoným alebo slovného výkladu. V závislosti od danej témy sa využívajú obrázky a schémy, ktoré rozširujú lexikálnu bázu a zároveň prispievajú k jej systemizácii. V každej lekcii sú zastúpené reprezentatívne lexikálne a slovotvorné cvičenia. Výber gramatických javov bol metodicky prispôsobený komunikačným potrebám, ktoré vyplynuli z tematického zamerania jednotlivých lekcií. Učivo je zamerané na prezentáciu štandardov pre stupeň B1 s dôrazom na osvojovanie plurálových foriem mennej deklinácie v konfrontácii s inými pádovými formami. Pomerne veľa priestoru zaberá sprístupňovanie slovenských prepozícií so zreteľom na ich klasifikáciu a systemizáciu zohľadňujúc pritom sémantické a funkčné hľadisko. Pri slovesách stojí v centre pozornosti aspekt a reflexívne vlastnosti slovies, spracované jednotlivo i súhrnne pri všetkých použitých slovesách. Učivo zahŕňa najfrekventovanejšie konjunkcie a partikuly a výberovo aj niektoré otázky vetnej stavby, najmä slovosledu.

Každá lekcia obsahuje súhrnné cvičenia, v ktorých sa nacvičujú a upevňujú cieľové zručnosti so zameraním na počúvanie, čítanie s porozumením a tvorenie ústnych a písomných prejavov. Prácu s učebnicou spestrujú sprievodné úlohy, doplnkové texty s cvičeniami, frazeologizmy, fotopríbehy či ilustrované komixy. K jednotlivým cvičeniam je vypracovaný kľúč, v ktorom si možno overiť správnosť riešenia. Orientáciu v učebnom materiáli uľahčuje súhrnný abecedný slovensko-anglický slovníček, ako aj prehľadný slovensko-anglický slovníček usporiadaný podľa jednotlivých lekcií. Praktickou súčasťou učebnice sú prehľadné gramatické tabuľky a zoznam všetkých použitých slovies v aspektových dvojiciach i zoznam slovies s príslušnou slovesnou väzbou.

Veríme, že Krížom-krážom B1 bude pre mierne pokročilých užitočnou príručkou a dobrým sprievodcom na ceste k slovenčine, že poučí i zabaví a pomôže osvojiť si potrebné komunikačné zručnosti. Všetkým používateľom želáme radosť z učenia a veľa úspechov.

Jana Pekarovičová, odborná garantka projektu a autori

Viac informácií:

Krížom-krážom B1 je mladá učebnica, dýcha, je hravá (Rozhovor s vedúcou projektu učebníc slovenčiny pre cudzincov, PhDr. Janou Pekarovičovou, PhD.)

Slovenský jazyk pre cudzincov

Učebnice Krížom-krážom
OBJEDNAJTE TU:Order
Krížom-krážom. Slovenčina B1 s CD
Cena: 24.90 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Studia Academica Slovaca UK
Vydanie 1
Rok vydania: 2011
ISBN: 978-80-223-3035-0
Počet strán: 0
Mäkká väzba
Rozmery: 0.00 x 0.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2011-06-29
Aktualizované: 2011-06-29

Mailujte adresu stránky

Panoráma.sk - Kontakty / O nás
© Copyright 1998 - 2019, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies, ktoré im umožňujú zaznamenávať vaše internetové preferencie. Používaním stránok dávate súhlas so zapisovaním cookies do Vášho internetového prehliadača.