Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Slovenský jazyk (Testy, diktáty, cvičenia, zbierky úloh, pomôcky pre základné, stredné školy, maturantov)

Ilustračný obrázok

Táto stránka je venovaná žiakom a študentom základných a stredných škôl, uchádzačom o vysokoškolské štúdium, rodičom školopovinných detí a učiteľom slovenčiny. Nájdete v nej ponuku publikácií, ktorých cieľom je pomôcť žiakom a študentom pri zvládnutí učiva v rámci bežných školských osnov, ale aj pri príprave na skúšky na stredné a vysoké školy a na maturitu. Informácie o učebniciach slovenského jazyka pre cudzincov nájdete na stránke Slovenský jazyk pre cudzincov.

Príručky a slovníky sú rozdelené do niekoľkých skupín:

Zbierky úloh - (Zhrnutie učiva ZŠ, cvičenia a úlohy na preverenie znalostí pred skúškami, pravopisné diktáty, testy Monitor, zbierky podľa jednotlivých ročníkov ZŠ)

Prehľadné príručky (Gramatika, pravopis, vetná skladba, sloh, literatúra)

Príručky pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysoké školy (Testy, zhrnutie látky)

Základná literatúra doporučovaná pri štúdiu slovenského jazyka

ZBIERKY ÚLOH (ZHRNUTIE UČIVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY, TESTY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY, TESTY Z DEVIATACKEHO MONITORU)

Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na SŠ + Monitor 9 - obálka

Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na SŠ + Monitor 9

V brožúrke sú typy úloh, ktoré sa vyskytujú v celoštátnych testoch pre žiakov 9. ročníka ZŠ. Poskytuje testy z Monitoru 9 a vypracované vzorové testy s riešením. Obsahuje aj opakovanie učiva, ktoré robí žiakom najväčšie problémy pri príprave na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka na stredné školy.

Testy - TestMonitor  - Slovenský jazyk a literatúra - obálka

Testy - TestMONITOR - Slovenský jazyk a literatúra

Zbierka úloh pre žiakov základných škôl na preverenie jazykových a literárnych vedomostí. TestMONITOR umožňuje žiakom preveriť si, ako by obstáli v celoplošnom testovaní, ktoré čaká všetkých žiakov v 9. ročníku ZŠ.

Prostredníctvom 12 modelových testov – vždy s 30 úlohami si žiak detailne preskúša znalosti zo slovenského jazyka a literatúry.

TestMONITOR obsahuje:
-zadania testov a ich výsledky
- množstvo ukážok z rôznych druhov literatúry, s ktorými žiak pracuje, pričom si precvičuje jazykové javy, pravidlá, pojmy a zdokonaľuje si logicko-abstraktné myslenie, schopnosť analyzovať text; ukážky popri umeleckých textoch ponúkajú i krátke zaujímavosti z populárno-náučnej literatúry, ktoré môžu žiaka zaujať a obohatiť.

Testy do prímy - Slovenský jazyk - obálka

Testy do prímy - Slovenský jazyk - táto príručka je vypredaná. Namiesto nej odporúčame tri iné publikácie:

Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ

Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a gymnázií s osemročným štúdiom

Chcem ísť do prímy - obálka

Chcem ísť do prímy - Slovenský jazyk / matematika - Požiadavky na prijímacie skúšky do prímy osemročných gymnázií

Tento titul je už vypredaný. K dispozícii sú len publikácie jednotlivo pre slovenčinu a pre matematiku. Ak máte záujem o matmatiku, môžete si objednať Chcem ísť do prímy - matematika. V publikácii nájdete 15 modelových testov, každý s 11 až 12 úlohami na prípravu na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. Všetky úlohy sú vzorovo vyriešené.

ZBIERKY ÚLOH SLOVENSKÉHO JAZYKA PODĽA ROČNÍKOV ZŠ

Píšem prvé písmenká - obálka

Píšem prvé písmenká

Publikácia je určená predškolákom, a najmä žiakom prvého ročníka základnej školy. Je vítaným pomocníkom pri nácviku písaných i tlačených písmen. Pomocou prerušovaných čiar si dieťa postupne precvičí tvary všetkých písmen abecedy. Podľa svojich predstáv si vyfarbuje obrázky. Postreh a nacvičené písmená si dieťa overuje v záverečnej časti publikácie v hre PEXESO. Kniha je vhodným doplňujúcim materiálom v príprave na vyučovanie.

Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ - obálka

Pravopisné cvičenia pre žiakov 2. tried ZŠ

Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ

Publikácia zo série pomôcok pri tvorbe cvičení zo slovenského jazyka pre žiakov 2. ročníka ZŠ. Obsahuje veľa pravopisných cvičení formou doplňovačiek , prešmyčiek a hádaniek, ktorým žiak porozumie, pretože sú primerane náročné a presne sformulované. Obsah učiva v plnej miere súhlasí s učebnicou slovenského jazyka. Na konci každej kapitoly je opakovanie a test, pomocou ktorého si dieťa preverí zvládnutie učiva, osvojí si terminológiu a samo si skontroluje správnosť riešenia.

Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ - obálka

Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ

Každý zo 40 testov (so 6 – 8 úlohami) je jedinečný tým, že úlohy sú späté s literárnou ukážkou. Okrem čitateľskej gramotnosti si žiak nacvičuje a zdokonaľuje vedomosti z tematických oblastí:

zvuková rovina jazyka a pravopis, významová/lexikálna rovina jazyka, tvarová/morfologická rovina jazyka, sloh, literárne druhy a žánre, štruktúra diela a umelecké jazykové prostriedky, štylizácia textu.

V zbierke sú približne rovnakým dielom zastúpené otvorené úlohy, kde žiaci sami tvoria odpoveď a zatvorené úlohy s možnosťou výberu správnej odpovede z ponúkaných možností.

Budem vedieť pravopis pre 5. ročník - obálka

Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ (Zbierka cvičení a diktátov)

Brožúra obsahuje 155 cvičení a 124 diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu a pravopisné päťminútovky, texty s chybami (slovné spojenia alebo celé vety), v ktorých sú zámerne urobené chyby a žiaci ich majú nájsť, súhrnné kontrolné diktáty na precvičenie celého učiva 5. ročníka.

V závere knihy sú uvedené riešenia doplňovacích cvičení a správne prepísané texty s chybami.

Obsah: spodobovanie, vybrané slová, písanie veľkých písmen, podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, priama reč.

Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ (Zbierka cvičení a diktátov) - obálka

Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ (Zbierka cvičení a diktátov)

Knižka obsahuje rôzne typy cvičení: 62 cvičení na doplňovanie, 46 cvičení na precvičovanie, 38 nácvičných diktátov, 36 kontrolných diktátov, 56 cvičení so zámernými chybami (slovné spojenia aj vety, v ktorých žiaci majú nájsť chyby a texty prepísať správne).

V závere sú uvedené správne vyplnené doplňovacie cvičenia a opravené cvičenia s chybami.

Zbierka umožňuje samostatnú prácu žiakov pri precvičovaní gramatiky. Samozrejme, poslúži tiež učiteľom na hodinách i rodičom pri domácej príprave detí.

Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ / terciu 8-ročných gymnázií

183 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu.

Viac informácií:

Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ / terciu 8-ročných gymnázií

PREHĽADNÉ PRÍRUČKY (GRAMATIKA, PRAVOPIS, VETNÁ SKLADBA, SLOH, LITERATÚRA)

Mapka slovenčiny 2 - 1. strana

Mapka slovenčiny 2

Stručný prehľad gramatiky, pravopisu, slohu a literatúry ZŠ na osemstranovom leporele.

Prehľad obsahuje: Vetná skladba – Vetné členy – Vetné sklady – Syntaktické vzťahy – Sloh (štýly, útvary) – Literatúra – Prehľad autorov a diel.

Ukážky diktátov z učebnice Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka
Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka s diktátmi, cvičeniami a testami

Piate vydanie obľúbenej doplnkovej učebnice pre 2. stupeň základnej školy a všetky typy stredných škôl. Žiakom, študentom a učiteľom, ako aj všetkým tým, ktorí sa chcú správne vyjadrovať a písať po slovensky, poskytuje:

- prehľadné a komplexne usporiadané gramatické a pravopisné prehľady,

- názorné príklady uľahčujúce porozumenie (slová, slovné spojenia a vety),

- upozornenia na časté chyby v písomnom a hovorenom prejave,

- úlohy na precvičenie gramatických a pravopisných pravidiel a učiva o slovných druhoch, diktáty, pravopisné a tvorivé cvičenia.

Viac informácií o publikácii: >>

PRÍRUČKY PRE MATURANTOV A UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLY

Maturujem zo slovenčiny - gramatika a sloh - obálka

Maturujem zo slovenčiny - gramatika a sloh

Publikácia Maturujem zo slovenčiny - gramatika a sloh je spolu s knihou Maturujem zo slovenčiny - súbor testov kompletnou pomôckou na písomnú a ústnu časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Príručka obsahuje zhrnutie základných gramatických javov, t.j. prácu s textom, slohovú a štylistickú časť v rozsahu potrebnom na úspešné zvládnutie stredoškolského štúdia. Zameriava sa najmä na používanie jazyka v rôznych komunikačných situáciách, na praktické jazykové zručnosti a tvorenie jazykových prejavov rôzneho druhu.

Maturujem zo slovenčiny - súbor testov - obálka

Maturujem zo slovenčiny - súbor testov

Vhodná pomôcka na prípravu na maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Obsahuje súbor testov, tematicky zoradených od literatúry staroveku až po súčasnosť, a kľúč.

Nová maturita - Monitor - Slovenský jazyk a literatúra - obálka

Nová maturita - Monitor - Slovenský jazyk a literatúra

Publikácia obsahuje v prvej časti šesť testov, z ktorých tri sú vypracované pre základnú úroveň a tri pre vyššiu úroveň. Druhá časť publikácie ponúka kľúč správneho riešenia testov. Tretia časť uvádza postup riešenia úloh a poradí, ako riešiť logicky zostavené úlohy pomocou argumentácie. Autorky PhDr. Katarína Hincová, PhD. a PhDr. Alexandra Húsková sa podieľali na vypracovaní pilotných maturitných testov – Monitor.

Slovenský jazyk a literatúra (Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách) - obálka

Slovenský jazyk a literatúra (Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách)

Brožúrka je vhodnou pomôckou pri príprave na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a na skúšku pri prijímacích pohovoroch na vysokú školu.

Viac informácií:

Slovenský jazyk a literatúra (Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách)

Ako písať maturitné práce zo slovenčiny (Život na papieri) - obálka

Ako písať maturitné práce zo slovenčiny (Život na papieri)

Brožúrka s podtitulom Návody - ukážky - inšpirácie je pomôckou pre maturantov pred písomnými maturitnými prácami zo slovenského jazyka a literatúry.

Viac informácií:

Ako písať maturitné práce zo slovenčiny (Život na papieri)

Literatúra - Krok za krokom k maturite - obálka

Literatúra - Krok za krokom k maturite

Príručka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokú školu zhŕňa pojmy z teórie literatúry a poskytuje prehľadné informácie o vývine svetovej a slovenskej literatúry a najvýznamnejších autoroch. Obsahuje aj kontrolné otázky a odpovede.

Zmaturuj z literatúry 1 - obálka

Zmaturuj z literatúry 1 (Sprievodca stredoškolským učivom literatúry)

Vývoj literatúry je zachytený chronologicky, od staroveku po 20. storočie a zahŕňa slovenskú i svetovú literatúru. V každej kapitole sa nachádza charakteristika spoločensko-historických pomerov a umeleckých smerov, čo umožňuje zaradiť literárne diela do širších súvislostí.

Hodnotu knihy zvyšujú ukážky a stručné obsahy vybraných diel, charakteristiky postáv či portréty literárnych osobností.

Publikácia je určená študentom stredných škôl, ktorí ju využijú počas celého stredoškolského štúdia, na prípravu na maturitu a tiež na prijímacie skúšky na vysoké školy.

ZÁKLADNÁ LITERATÚRA DOPORUČOVANÁ PRI ŠTÚDIU SLOVENSKÉHO JAZYKA

Pravidlá slovenského pravopisu

Krátky slovník slovenského jazyka

Synonymický slovník slovenčiny

Slovník súčasného slovenského jazyka (A-G), (H-L)

Viac informácií:

Kontrolné diktáty (Ukážky z príručiek a od prispievateľov)

Modelové testy zo slovenského jazyka a literatúry (maturita, prijímacie skúšky - ukážky z príručiek)

Slovenský jazyk pre cudzincov

.Pripojte komentár

OBJEDNAJTE TU:Order
Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na SŠ + Monitor 9
Cena: 6.47 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Slovenské pedagogické vydavateľstvo - Mladé letá, spol. s r. o.
Vydanie 3
Rok vydania: 2014
ISBN: 978-80-10-02612-8
Počet strán: 256
Mäkká väzba
Rozmery: 20.50 x 14.50 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2011-01-13
Aktualizované: 2011-01-13

Mailujte adresu stránky

Panoráma.sk - Kontakty / O nás

© Copyright 1998 - 2019, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies, ktoré im umožňujú zaznamenávať vaše internetové preferencie. Používaním stránok dávate súhlas so zapisovaním cookies do Vášho internetového prehliadača.