Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Raduga po novomu

Raduga po novomu - obálka
Azbuka - z učebnice Raduga po novomu

Súbor učebníc Raduga po novomu z českého vydavateľstva Fraus nadväzuje na staršie učebnice ruštiny Raduga . Učebnice sú v českom jazyku. Raduga po novomu vychádza v piatich dieloch, každý diel obsahuje učebnicu, pracovný zošit, príručku pre učiteľa a CD, jednotlivé položky sa kupujú samostatne.

Vydavateľ o novom projekte uvádza:

Inovovaný učební soubor Raduga po-novomu je určen k výuce ruštiny na středních školách a první dva díly také pro výuku ruštiny jako druhého cizího jazyka na základních školách. Počítá se též s možností uplatnění ve vysokoškolském studiu nefilologických oborů a v jazykových kurzech.

Struktura inovovaného souboru je podstatnou měrou změněna. Jde o pětidílnou řadu, která je orientována na osvojování ruského jazyka na úrovních A1, A2 a B1 SERR pro jazyky.

Důležitou roli ve všech částech souboru Raduga po-novomu hraje grafická úprava, která usnadňuje učitelům i žákům orientaci ve stavbě lekcí a do velké míry využívá fotografií zejména v souvislosti s reáliemi.

Příručka učitele nepředpisuje univerzální způsob vyučování, ale nabízí variantní náměty a konkrétní materiály k obměnám metodických postupů podle proměnlivých podmínek výuky.

Nahrávky na CD obsahují úvodní texty lekcí, fonetická, poslechová i mluvnická cvičení. Novinkou je zařazení nahrávek ke kontrole cvičení překladových.

V 1. díle (úroveň A1/1) je zvýrazněn zřetel k osvojování zvukové a grafické stránky jazyka spolu s detailnějším nácvikem psané azbuky (v pracovním sešitě).

Ve 2. díle (úroveň A1/2) je učivo rozvrženo do 6 lekcí a orientováno na témata: škola, ve městě a nákupy. Žáci se seznámí s Moskvou, Petrohradem a Prahou. Prohlubují se a systematizují znalosti mluvnice: skloňování podstatných jmen a tázacích zájmen, řadové číslovky, časování dalších sloves a jejich vazby. Pracovní sešit nabízí množství cvičení a úloh pro práci ve třídě i doma. Je vybaven přehledem mluvnického učiva a slovníčky česko-ruským a rusko-českým (slovní zásoba 2.dílu). Důležitou roli plní grafická úprava celého souboru, která usnadňuje učitelům i žákům orientaci ve stavbě lekcí. Učebnice i pracovní sešity jsou bohatě vybaveny fotografiemi a ilustracemi, které tvoří nedílnou součást procesu rozvoje komunikativních kompetencí žáků.

Ve 3. díle (úroveň A2/1) je učivo rozvrženo do 5 tématických celků, rozvíjejí se všechny čtyři receptivní i produktivní řečové dovednosti.

Řečové situace: setkání, informace o událostech (prázdniny, volný čas), informace o změnách, popis zevnějšku a charakteristika osoby; dotazy na konání různých akcí; vyjádření názoru; životní styl; počasí; turistika; beseda o zálibách k receptivnímu osvojení a dělící se na slovní zásobu povinnou a nepovinnou (rozšiřující).

Gramatika je zaměřena na skloňování přídavných jmen, řadových číslovek, vyjádření datamu, vyjádření možnosti, nutnosti, vzájemnosti, podobnosti;předložka dľa.

Ve 4. díle (úroveň A2) je pět tematických celků a rozpracovaná témata ekologie, cestování, ubytování a stravování. Jeden z tematických celků prohlubuje znalosti o Moskvě. Slovní zásoba zahrnuje frekventovaná slova a fráze k tematickým okruhům, komunikativním situacím a řečovým intencím, synonymické, antonymické a slovotvorné vztahy mezi slovy, volná a ustálená slovní spojení.

Slovní zásoba je rozdělena na slovní zásobu povinnou a nepovinnou (rozšiřující). Mluvnické učivo je zaměřeno na časové údaje a číselné výrazy, je doplňován systém časování a skloňování; dále je zahrnut rozkazovací a podmiňovací způsob a podmínková souvětí.

Ďalšie info:

Raduga - Ruština pre stredné a jazykové školy

OBJEDNAJTE TU:Order
Raduga po novomu 1 - učebnice ruštiny
Cena: 9.60 EUR
Mierka: 0
Kategória: Jazykové slovníky, cudzie jazyky
Vydavateľ: Fraus
Vydanie 0.
Rok vydania: 0
ISBN: 978 8072386598
Počet strán: 128
Tvrdá väzba
Rozmery: 21.00 x 28.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Jazykové slovníky, cudzie jazyky

Vydané: 2009-10-26
Aktualizované: 2009-10-26

Kategórie: - Jazyky, tlmočenie, preklady, slovníky