Panorama.sk in SlovakSK
Počasie

Krížom-krážom. Slovenčina A1

Krížom-krážom. Slovenčina A1 - obálka

V roku 2018 vyšlo 2. doplnené a prepracované vydanie. Zvukové nahrávky sú k dispozícii online, a nie na CD.

Krížom-krážom A1 obsahuje 10 lekcií s pevnou štruktúrou okrem prvej a desiatej lekcie, ktoré majú osobitné zameranie. Každú lekciu tvorí päť ozvučených dialógov a päť krátkych monologických textov reprezentujúcich bežné komunikačné situácie. Základnú lexiku súvisiacu s témou lekcie dopĺňajú cvičenia zamerané na jej nácvik a upevnenie.

Okrem štandardnej lexiky určenej pre úroveň A1 je v učebnici zahrnutá aj ďalšia slovná zásoba, ktorá je predpokladom na porozumenie reálnych komunikačných situácií a slúži na rozvoj motivácie a kreatívnych zručností učiacich sa. Patria sem frekventované slová, slovné spojenia a frázy, ktoré tvorivo rozširujú rozsah lexikálnej bázy študujúcich, ale nie sú zaradené do slovníčka, pretože netvoria základné lexikálne kompendium.

V každej lekcii sa postupne predstavujú základy gramatiky, pričom sa rešpektujú špecifiká slovenčiny ako cudzieho jazyka pre začiatočníkov. Výber gramatických javov (deklinačné a konjugačné vzory, prezentované pády nominatív, akuzatív, inštrumentál, lokál v singulári aj v pluráli, modálne verbá) bol metodicky prispôsobený komunikačným potrebám, ktoré vyplynuli z tematického zamerania jednotlivých lekcií.

Dôležitú didaktickú funkciu plní vizualizácia prezentovaných javov. Pomocou ilustrácií, tabuliek a fotografií sa sprístupňujú lexikálne jednotky a gramatické javy. Autorky pristúpili k aktualizácii zvukových nahrávok, ktoré sú k dispozícii iba online na stránke uniba.sk/krizom-krazom.

Nové upravené a rozšírene vydanie z roku 2018

Cudzinci, ktorí sa začínajú učiť po slovensky, majú od leta tohto roku k dispozícii vynovenú učebnicu Krížom-krážom A1. 10 jednotlivých lekcií v učebnici ostalo, ale ich obsah autori upravili. Napr. pre študentov, neslovanov, sa zjednodušil a zároveň rozčlenil výklad rodu - povedala mi jedna zo spoluautoriek učebnice Mgr. Michaela Mošaťová, PhD. Vďaka tomu je pre nich menej zložité pochopiť odlišnosti rodov a zvláštnosti rodových koncoviek v slovenčine. Na konci jednotlivých lekcií pribudli súvislé texty, ktoré sú užitočnou predlohou pre študentov.

Autori tiež vyslyšali hlas študentov, ktorí už dnes nemajú CD prehrávače. A tak sú už zvukové nahrávky, ktoré sú súčasťou učebnice, dostupné len online. Od prvého vydania učebnice uplynulo 11 rokov, a tak pochopiteľne napr. do deviatej lekcie pribudli nové slová z oblastí internetu a sociálnych sietí. Autori sa nevyhýbajú ani používaniu slangizmov, aby pomohli študentom lepšie sa zorientovať v bežnom slovenskom jazykovom prostredí. Učebnicu uzaviera slovensko-anglický slovník podľa lekcií a takisto aj v abecednom poradí.

Komplexne o úpravách nového vydania informuje predslov k učebnici od odbornej garantky projektu Doc. PHDr. Jany Pekarovičovej, PhD.

Predslov

Milí priatelia, vám, ktorí si chcete osvojiť základy slovenčiny, ponúkame atraktívnu originálnu učebnicu "Krížom-krážom. Slovenčina A1" v novom modifikovanom vydaní. Je prvým dielom série učebných materiálov zostavených pre všetky jazykové úrovne rešpektujúc súbor príslušných štandardov. Učebnica je koncipovaná komunikatívne, je zameraná na rozvíjanie jednotlivých rečových zručností — počúvanie a čítanie s porozumením, hovorenie a písanie — v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR) určeného pre úroveň A1, úplných začiatočníkov.

Učebnica je výstupom projektu Studia Academica Slovaca — centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk, ktoré je výskumno-vzdelávacím pracoviskom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Na základe niekoľkoročných skúseností s používaním učebnice i spätnej väzby od študentov autorky pristúpili k reedícii učebnice, kde zohľadnili potreby cudzinca v rozličných komunikačných situáciách. V porovnaní s pôvodnou verziou metodicky upravili obsah lekcie, aktualizovali viaceré dialógy, zaradili nové texty a doplnili lexiku z oblasti IT. Predovšetkým však precizovali výklad gramatiky s dôrazom na metodickú postupnosť krokov, zjednodušili prezentáciu vybraných gramatických javov, ktoré zodpovedajú danej jazykovej úrovni a vyplývajú z kontextu.

Krížom-krážom A1 obsahuje 10 lekcií s pevnou štruktúrou okrem prvej a desiatej lekcie, ktoré majú osobitné zameranie. Každú lekciu tvorí päť ozvučených dialógov a päť krátkych monologických textov reprezentujúcich bežné komunikačné situácie. Základnú lexiku súvisiacu s témou lekcie dopíňajú cvičenia zamerané na jej nácvik a upevnenie. Okrem štandardnej lexiky určenej pre úroveň A1 je v učebnici zahrnutá aj ďalšia slovná zásoba, ktorá je predpokladom na porozumenie reálnych komunikačných situácií a slúži na rozvoj motivácie a kreatívnych zručností učiacich sa. Patria sem frekventované slová, slovné spojenia a frázy, ktoré tvorivo rozširujú rozsah lexikálnej bázy študujúcich, ale nie sú zaradené do slovníčka, pretože netvoria základné lexikálne kompendium.

V každej lekcii sa postupne predstavujú základy gramatiky, pričom sa rešpektujú špecifiká slovenčiny ako cudzieho jazyka pre začiatočníkov. Výber gramatických javov (deklinačné a konjugačné vzory, prezentované pády nominatív, akuzatív, inštrumentál, lokál v singulári aj v pluráli, modálne verbá) bol metodicky prispôsobený komunikačným potrebám, ktoré vyplynuli z tematického zamerania jednotlivých lekcií.

Dôležitú didaktickú funkciu plní vizualizácia prezentovaných javov. Pomocou ilustrácií, tabuliek a fotografií sa sprístupňujú lexikálne jednotky a gramatické javy.

Autorky pristúpili k aktualizácii zvukových nahrávok, ktoré sú k dispozícii iba online na stránke uniba.sk/krizom-krazom. Na konci každej lekcie sú zaradené súhrnné cvičenia, v ktorých sa upevňujú komunikačné zručnosti s dôrazom na počúvanie a čítanie s porozumením, ako aj na tvorenie jednoduchých ústnych a písomných prejavov.

Prácu s učebnicou môžu spestriť sprievodné úlohy, doplnkové texty s cvičeniami, hlavolamy či iné didaktické hry, ktorými autorky chceli zatraktívniť výučbu aj samotné učenie sa slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Učebnica obsahuje kľúč k cvičeniam, slovensko-anglický slovníček usporiadaný podľa jednotlivých lekcií aj abecedne a prehľadné gramatické tabuľky. Veríme, že Krížom-krážom bude dobrým sprievodcom na vašej ceste k slovenčine, že vás poučí i zabaví a pomôže osvojiť si potrebné komunikačné zručnosti. Všetkým používateľom knižky želáme radosť z učenia a veľa úspechov.

Jana Pekarovičová, odborná garantka projektu

Obsah upravenej učebnice vydanej v roku 2018. Kliknite na zväčšenie obrázku:

Obsah učebnice Krížom-krážom. Slovenčina A1

Učebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky premyslenou pevnou štruktúrou. Výnimkou je prvá a desiata lekcia, ktoré majú osobité zameranie. Každú lekciu tvorí 5 ozvučených dialógov reprezentujúcich bežné komunikačné situácie. Nová lexika sa prezentuje pomocou obrázkov a dopĺňajú ju cvičenia na jej osvojenie. Okrem štandardnej lexiky určenej pre A1 je v učebnici zahrnutá aj ďalšia slovná zásoba, ktorá je predpokladom na porozumenie reálnych komunikačných situácií. Patria sem frekventované slová, slovné spojenia a frázy, ktoré výrazne rozšírili rozsah slovníka, ale netvoria základné lexikálne kompendum.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí podrobný obsah učebnice.

Učebnicu dopĺňa samostatná cvičebnica.

Viac informácií:

Slovenský jazyk pre cudzincov

Učebnice Krížom-krážom
OBJEDNAJTE TU:Order
Krížom-krážom. Slovenčina A1
Cena: 24.90 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Studia Academica Slovaca UK
Vydanie 2
Rok vydania: 2018
ISBN: 978-80-223-4552-1
Počet strán: 204
Mäkká väzba
Rozmery: 22.30 x 27.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2008-11-10
Aktualizované: 2008-11-10

Mailujte adresu stránky

Panoráma.sk - Kontakty / O nás
© Copyright 1998 - 2019, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies, ktoré im umožňujú zaznamenávať vaše internetové preferencie. Používaním stránok dávate súhlas so zapisovaním cookies do Vášho internetového prehliadača.